• • • ETT HUS DU FÅR  BYGGA PÅ PRICKAD MARK • • •

max attefall värnar om din integritet

ANVÄNDARPOLICY FÖR MAX ATTEFALL

Vi på MAX Attefall (i fortsättningen förkortat MAX) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av MAX  sker i enlighet med tillämpning dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018, Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta MAX. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontakt” nedan.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Exempel på sådan information är namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, tävlingsbidrag, användning av våra webbplatser eller IP-adress.

När sker behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering eller lagring, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

MAX är personuppgiftsansvarig för all hantering av personuppgifter. MAX kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och till vilket ändamål?

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål. Vi på MAX behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att bearbeta och administrera förfrågningar från dig, eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service.

Personuppgifter behandlas även för statistikändamål för oss att se och förstå hur användare använder vår hemsida och för att kunna utveckla och förbättra innehållet. All denna information är dock avidentifierad så vi kan inte ta fram vem du är som surfar.

Vi vill informera dig om att när du använder funktioner på våra hemsidor som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material, då kan även sådan information innehålla personuppgifter. Vi samlar följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation

Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring, uppföljningar samt för utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster. I fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontakt” nedan.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kontrollerar alla som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag, för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. De företag vi anlitar får endast hantera dina uppgifter utifrån skriftliga instruktioner från oss.

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra ITlösningar).

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT system finns inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och gällande lagkrav, max 7 år.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att uppdatera, radera eller flytta dina personuppgifter när du märker att den information vi har om dig är inkorrekt. Vi på MAX strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Registerutdrag

Du kan begära att få tillgång till dina uppgifter. Informationen lämnas i form av en PDF-dokument med namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, email, ev kreditinformation och orderhistorik.

Anledningen till varför vi har lagrat informationen och vilken källa vi använt för att hämta hem uppgifterna. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss, se information under rubriken ”Kontakt” nedan.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller behörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Ändrade integritetsvillkor

MAX kan komma att löpande uppdatera dessa integritetsvillkor efterhand som vi ändrar vår hantering av personuppgifter eller det kommer andra lagkrav eller direktiv. Vi rekommenderar dig att läsa igenom villkoren för att vara uppdaterad om hur MAX skyddar och hanterar din personliga information.

Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och om du anser att vi på MAX inte hörsammat dina åsikter eller hanterat dem på ett felaktigt sätt kan du ta kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten ( f d) Datainspektionen.

The legal basis for the processing of personal data in this context are Art. 6 (1) lit. c GDPR and Art. 6 (1) lit. f GDPR. Our legitimate interest is the management of the cookies and similar technologies used and the related consents.

The provision of personal data is neither contractually required nor necessary for the conclusion of a contract. You are not obliged to provide the personal data. If you do not provide the personal data, we will not be able to manage your consents.

}
Verifierad av MonsterInsights