• • • ETT HUS DU FÅR  BYGGA PÅ PRICKAD MARK • • •

beställ byggpaket

Fyll i formuläret för att göra din beställning. Observera att du måste välja om den avser MAX Attefall eller MAX Mega; vilken typ av grund du ska bygga på, om det är fastighetsägaren eller dess entreprenör som är köparen samt önskad leveranstid. Efter att du har skickat in din beställning kommer du att få en bekräftelse till den e-postadress du har angett i formuläret. Om du har några frågor ber vi dig att använda kontaktformuläret i botten på denna sida eller ringa till 0734-40 10 10 eller 0766-30 67 16.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Klicka på den vita rutan för att välja datum. (OBS! Minst fyra veckor från idag.)

VILLKOR FÖR UPPFÖRANDE  AV MAX ATTEFALL ALTERNATIVT MAX MEGA

1. MAX Attefallshus AB ger köparen rätt att uppföra ett (1 st) hus typ MAX Attefall, alternativt MAX Mega
 på i beställning angiven uppförandeplats/fastighetsbeteckning.

2. Köparen försäkrar att denne är ägare/arrendator till fastighet med, i beställningsformulär, angiven
fastighetsbeteckning.

3. Köparen förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt dessa villkor liksom inte ritningar till tredje part.

4. Betalning för byggpaket och köparens rättigheter enligt dessa villkor sker mot faktura som skickas till
köparen 10 dagar före leverans. Betalning av fakturan ska ske på leveransdag. Sker ej detta utgår en
dröjsmålsränta på 2,5 procent per påbörjad kalendermånad.

Pris byggpaket MAX Attefall: 349 500 SEK inklusive moms.

Pris byggpaket MAX Mega: 459 500 SEK inklusive moms.

5. Om önskad leveransdag är annan än omgående måste betalning ske innan prishöjning för att det lägre priset ska gälla. I annat fall gäller det nya, högre priset med betalning på leveransdag.

6. Om leverans, på grund av omständighet som köparen råder över, inte kan ske inom 50 dagar efter beställning, har MAX Attefallshus AB rätt att tilläggsdebitera köparen med 1% av priset per påbörjad månad.

7. Konstruktionsritningar är baserade på en placering av huset på markskruv alternativt gjuten platta på mark,
utan hänsyn tagen till aktuella förhållanden på den aktuella platsen. Grundritning ingår i avtalet.

8. Konstruktionen baseras att takbjälklag isoleras med sprutad PUR- isolering för att tjockleken på bjälklagen
ska vara tillräckliga och att ”ståhöjd 1800” på övervåningen ska vara möjlig.

9. MAX Attefallshus AB försäkrar att denne innehar samtliga rättigheter till attefallshuset MAX Attefall och MAX Mega.

10. Såväl köparen som MAX Attefallshus AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelse
om underlåtenheten har sin grund i omständighet som förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändradlagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning,sammantaget kallat för force majeure-händelse.

11. Eventuell tvist rörande dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag vid tingsrätten i Göteborg.

Dessa villkor gäller fr o m 2023-10-01 och tills vidare.

Godkänn villkor
Klicka på den vita rutan för att välja datum.

skicka din fråga om beställning

}
Verifierad av MonsterInsights