• • • ETT HUS DU FÅR  BYGGA PÅ PRICKAD MARK • • •

MAX GENVÄG TILL BYGGANMÄLAN

Vårt mål är att göra det enklare att skaffa sig ett attefallshus. Därför levererar vi MAX Attefall som ett smart byggpaket, där allting är packat i sektioner och ordentligt utmärkt så att du direkt ser vad som ska sitta var.  Och därför gör vi det även enkelt att  anmäla ditt byggprojekt till din kommuns byggnadsnämnd. Välj län och kommun i menyn härunder så tar vi dig direkt till rätt kontakt.

[bellows menu=”36″]

generella regler för attefallshus

Storlek på Attefallshus

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Medelhöjden från mark till taknock får vara högst 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

Det yttre måttet får vara högst 30 kvadratmeter men tack vare en unik konstruktion erbjuder MAX Attefall ytterligare 10 kvadratmeter bruksyta med ståhöjd på ovanplanet.

Strandskydd, väg och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Vad får ett attefallshus användas till

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta vad som krävs och vad avgiften är.

Byggregler

Ett attefallshus ska bland annat följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För attefallshus som ska användas som fritidshus finns vissa undantag från kraven.

VEM GÖR ANMÄLAN

En anmälan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas. Anmälan ska innehålla:

 • uppgifter om fastighetsbeteckning,
 • byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress,
 • tidpunkt då arbetena är avsedda att påbörjas,
 • förslag på kontrollplan,
 • den kontrollansvariges person- eller organisationsnummer, namn och adress om en kontrollansvarig behövs.
situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Situationsplanen ska visa alla sorters existerande byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader eller tillbyggnader ska placeras.

Ritningar

Förutom situtionsplanen behöver du till planlösning, fasadritningar och sektionsritningar. För att sedan få starta byggnationen kan det även krävas konstruktionsritningar, brandritningar, elritningar och VVS-ritningar.

Mer information får du under fliken ”Dokument” i ”Läs mer”-menyn.

 

  energideklaration

  För ett attefallshus krävs ingen energideklaration.  Trots detta tillhandahåller vi en energideklaration. Du kan ta del av den under fliken”Dokument” i ”Läs mer-menyn.

  En energideklaration kan användas som utgångspunkt när det gäller att minska kostnaderna för uppvärmning av ditt attefallshus. I deklarationen beskrivs vilka egenskaper i huset som påverkar energiförbrukningen. 

  Energideklarationen utfärdas av en energiexpert som ska vara godkänd av SWEDAC för att få utfärda deklarationen.

   Hållfasthetsberäkningar

   Konstruktion och hållfasthet har redan granskats vid tillverkningen i vår fabrik. Skulle din byggnadsnämnd, mot all förmodan, ändå kräva detta är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig.

    BRANDSKYDD

    När det gäller brandskydd för attefallshus gäller samma regler och rekommendationer som för andra byggnader, enligt Boverkets krav på säkerhet vid brand. Det som närmast berör attefallshus är begränsning av brand till näraliggande fastigheter. Två grundläggande principer gäller:

    1. Byggnaderna står långt ifrån varandra, det vill säga minst 8 meters skyddsavstånd
    2. Byggnaderna är ihopbyggda och då löses brandskyddet med hjälp av byggnadstekniska lösningar.

    En kombination av skyddsavstånd och brandteknisk konstruktion kan även användas om byggnaderna står nära varandra. 

     Är det någon information du saknar? Skriv till oss så ordnar så svarar vi så snabbt vi kan.

     Sidhuvudets foto av Sir Gawain enligt Creative Commons.

     }
     Verifierad av MonsterInsights